تازه رسیده ها

فیلتر
  محصولات 613

  در این مجموعه ما محصولات تازه وارد را لیست می کنیم.

  ابزار ترکی،  ابزارهای فارسی

  ابزارهای رشته: Oud، Baglama Saz، Electric Saz، Cumbus، Kanun، Louta، Tanbur،  ستار، ساتور، تار، تنبور

  ابزار سحر: Kabak Kemane، Kemence، Yayli Tanbur، Kamancheh

  چوب های چوبی: نای، زورنا، کاوال، می، دوزاله

  درامز: Bendir، Riq، Darbuka، Davul، Daf، Tombak، Dayereh